O komunitnom vzdelávacom centre pre klímu
a biodiverzitu

Základným cieľom centra je vzdelávať a zvyšovať povedomie žiakov, študentov, odbornej a laickej verejnosti o problematike zmeny klímy a o možnostiach, ako ju zmierňovať a ako sa jej dopadom prispôsobiť.


Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 a v priľahlom športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60 - 62.

 

Centrum tvorí:

  1. 1.Prezentačná miestnosť na organizovanie vzdelávacích prednášok, workshopov a seminárov. Nachádza sa v budove školy, má samostatný vchod z ulice Ľ. Fullu. Vznikla rekonštrukciou priestorov výmenníkovej stanice.
  2. Expozícia prototypov interaktívnych 3D modelov, ktoré ilustrujú dôsledky klimatickej zmeny v sídlach a ukazujú možné adaptačné a mitigačné opatrenia. Je umiestnená vo vnútorných átriách školy.
  3. Ukážka možných opatrení na podporu rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov.  Pozrieť si ju možno v športovo-rekreačnom areáli, ktorý susedí so základnou školou.